Nota Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició aquest text on li proporcionem tota la informació que considerem rellevant per a protegir els seus drets, la seva seguretat, i establir les condicions d’ús per al compliment normatiu del web www.doconquiropractica.com, d’ara en endavant LLOC WEB.

És propietat d’ARIADNA D’OCON MORATONA, amb CIF 47939668D, i domicili a RONDA GENERAL MITRE, 199-201 LOCAL-3, Barcelona, Espanya, d’ara en endavant LA PRESTADORA.

Podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de les següents vies:

Telèfon: +34 658515159
Mail: doconquiropractica (arrova) gmail.com
Direcció postal: RONDA GENERAL MITRE, 199-201 LOCAL-3, Barcelona, Espanya

Totes les notificacions i comunicacions entre L’USUARI i LA PRESTADORA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol via de les detallades anteriorment.

Tota persona que accedeixi al lloc web adquireix la condició d’usuària, d’ara en endavant L’USUARI, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí indicades, així com a qualsevol altres legals que fossin d’aplicació.

LA PRESTADORA, responsable del lloc web, posa a la disposició de L’USUARI el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), i oferir tota la informació que considerem rellevant per a protegir els seus drets i la seva seguretat.

LA PRESTADORA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement de L’USUARI aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la seva publicació al lloc web, per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas d’accedir-hi i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

OBJECTE

L’accés al WEB per part de L’USUARI, té caràcter lliure i gratuït.

Quan sigui necessari que L’USUARI es registri o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, en el seu cas, la cessió o l’accés de les dades personals de L’USUARI serà d’aplicació segons el que està disposat a la Política de Privacitat establerta al lloc web.

Queda prohibida la contractació de productes a través del lloc web per part de menors de 16 anys, que hauran d’obtenir, degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares/mares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els/les menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

Si per a l’accés d’alguns dels serveis del lloc web L’USUARI hagués de procedir al seu registre o facilitar dades personals, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

L’USUARI s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

– Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda o qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o difondre de qualsevol manera aquesta informació.

– Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial.

– Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

ENLLAÇOS EXTERNS

L’establiment d’hiperenllaços, no implica en cap cas l’existència de relació entre LA PRESTADORA i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

LA PRESTADORA exclou fins on permet l’ordre jurídic qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

– La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis o defectes de tota classe dels continguts i informació transmesa, difosa, emmagatzemada o posada a disposició de L’USUARI.

– La presencia de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades de L’USUARI.

– LA PRESTADORA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster.

– LA PRESTADORA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Tampoc es responsabilitzarà de l’establiment d’enllaços per part de terceres persones.

En el cas que L’USUARI o una tercera persona consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a la PRESTADORA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA PRESTADORA, sense que puguin entendre’s com a cedits a L’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per a l’ ús correcte del web.

En definitiva, ELS USUARIS que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a terceres persones, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin al lloc web són propietat de LA PRESTADORA o de terceres persones, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al mateix atribueixi a L’USUARI cap dret sobre aquests.

ATENCIÓAL CLIENT I RECLAMACIONS 

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de LA PRESTADORA, L’USUARI haurà de dirigir-se al departament d’atenció a través de les vies de contacte establertes en aquest document.

Existeix la possibilitat de recórrer a un mecanisme extrajudicial de reclamació establert al Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament i del Consell, del 21 de maig de 2013, al qual tindrà accés a través del següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions es regiran per les lleis espanyoles i, en el seu cas, les europees comunes.

Les parts es sotmetran per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir entre elles, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals següents:

a. En cas que L’USUARI tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals del domicili d’aquest usuari.

b. En cas que el comprador tingui la condició d’empresari, seran competents els jutjats i tribunals de localitat del LA PRESTADORA.